A hekkereket lecsukják, ugye?

Egyik visszatérő, kedvenc témám a hazai jogalkalmazás nyomon követése az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekményi tényállás, illetve a kapcsolódó egyéb tényálláshelyek vonatkozásában. Teszem mindezt azért, mert a sajtóban rendkívül ritkán jelennek meg híradások ilyen eljárásokról, miközben a „kibervédelem” folyamatosan arról beszél, hogy tömegesen történnek ilyen bűncselekmények.

A látencia persze borzasztóan nagy, de még emellett is regisztráltak 323 ilyen bűncselekményt 2022-ben az ENYUBS adatai szerint. Ezeknek azonban csak töredéke jut el az érdemi tárgyalásig, amit a váderedményesség tovább csökkenthet. Másként megfogalmazva: az anonimizált határozatok tára alapján (ami nem tartalmaz természetesen minden ítéltet) meglehetősen kevés jogerős ítélet születik a Btk. 423. § szakasz által körülírt bűncselekményi tényállások elkövetése miatt.

Btk. 423. § Aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

De mégis akadnak azért ilyen ítéletek, most ebből szemezgetnék néhány, véleményem szerint figyelemreméltó ítéletet, amely rávilágít arra is, hogy valójában ezek az ítéletek milyen jellegű bűncselekményi tényállások miatt születtek és a történeti tényállásokból általában milyen következtetéseket von le a bíróság.

Az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy a bűncselekmény elkövethető-e úgy, hogy a terheltnek egyébként jogosultsága volt a rendszerbe történő belépéshez, de azt nem megengedett célra használta. A Kúria Bhar.I.537/2017/5. számú ítéletében, egy ügy kapcsán kimondta, „hogy a Btk. 423. § (1) bekezdés – elkövetéskor hatályos a) pontja – szerint az követi el az információs rendszer megsértésének vétségét, aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad.

Nem vitás, hogy törvényi tényállás első fordulatának megvalósulásához, a jogosulatlan belépéshez szükséges a rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértése vagy kijátszása. Ugyanakkor a büntetőjog alapelveivel lenne ellentétes, ha a második fordulat szerinti elkövetéshez, a jogosultság keretein való túllépéshez a törvény nem kívánná meg a rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértését vagy kijátszását. Ugyanis akkor, ha valakinek van jogosultsága az informatikai rendszerbe történő belépéshez, akkor pusztán e jogosultság kereteinek túllépése nem éri el azt a veszélyességi szintet, mint amit az első fordulat megkíván.”

Egy másik ügyben – mely a Nyíregyházi Törvényszék előtt zajlott 1.Bf.356/2018/7. számon (amit a Debreceni Ítélőtábla Bhar.I.739/2018/5. számon később, harmadfokon helyben hagyott) – sem osztotta a másodfokú bíróság a főügyészség képviselőjének azt az álláspontját, „mely szerint a vádlott magatartása alkalmas lehet az információs rendszer megsértése vétségének megállapítására, miután az ügyész nem tette vád tárgyává azt, hogy a vádlott nem a jogosultság keretei között lépett be az egészségügyi adatbázisba, sőt ezzel szemben a vádirati történeti tényállás – és az ítélet is –  azt rögzíti, hogy a vádlottnak hozzáférési jogosultsága volt az egészségügyi intézményben ellátott betegek egészségügyi adataihoz.”

A témához lazán kapcsolódik az ítélet azon része is, mely az egészségügyi személyes adattal való visszaélés lehetőségét vizsgálja. A bíróság szerint az nem volt kétséges, hogy a vádlottak jogsértést követtek el azáltal, hogy a vádlottak felhívására a sértettnek az orvosi vizsgálatokon való megjelenésével kapcsolatos egészségügyi adatát – ami az első fokú bíróság által hivatkozott, az információs rendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3/B. pontja alapján különleges adat -, a sértett beleegyezése, jóváhagyása, hozzájárulása nélkül megszerezte, majd azt a másik vádlottnak továbbította, és ez a másik vádlott pedig felhasználta egy gyámhatósági eljárásban.

A jogsértés azonban csak akkor valósít meg bűncselekményt a bíróság szerint, ha ahhoz jelentős érdeksérelem társul. „Önmagában a jogsértés nem bűncselekmény, az legfeljebb adatvédelmi jogsértés miatti, vagy személyiségi jog megsértése miatti per alapját képezheti. A vádlott azt az adatot közölte a másik vádlottal, hogy a sértettnek mely időpontban kellett volna kontrollvizsgálaton megjelennie a pszichológus doktornő előtt, illetve azt, hogy a vizsgálaton a sértett nem jelent meg. A másodfokú bíróság megítélése szerint manapság már az általános közfelfogás szerint sincs olyan pejoratív éle egy pszichológusi kezelésnek, vagy neurológiai vizsgálatnak, ami jelentősen rontaná az egyénről kialakult pozitív véleményt. Ezáltal pedig a vádlottak cselekménye objektíve sem volt alkalmas jelentős érdeksérelem okozására.”

A harmadfokon eljáró bíróság ehhez annyit tett hozzá, hogy „a törvény jelentős érdeksérelem okozását kívánja meg, ezáltal az objektíve jelentéktelenebb, vagy túlértékelt jelentőségű egyéni sérelmek esetében kizárt, hogy ezek a bűncselekmény eredménye megállapításának az alapjául szolgálhassanak. Az érdeksérelem jelentős fokának a megítélése szempontjából az elkövetés viszonyai keretében az érdeksérelem irányának, jellegének, fokának és súlyának, társadalmi jelentőségének van meghatározó szerepe, és nem kizárólag a sértett érdekeit kell szem előtt tartani (Magyar Büntetőjog. Kommentár a gyakorlat számára 21. pótlás, 456. oldal).”

De visszatérve az eredeti kiindulópontra, az én olvasatomban mindez tehát azt jelenti, hogy amennyiben egy terhelt úgy lépi túl a belépési jogosultságainak kereteit, hogy azzal egyébként nem kerül meg semmilyen technikai intézkedést, pusztán valamilyen belső utasítást, eljárásrendet sért, vagy épp az informatikai rendszer, számára egyébként engedélyezett és a jogosultsági szintje alapján egyébként elérhető használatának célját sérti, akkor az nem követhet el a Btk. 423. § szerinti bűncselekményt (de más, visszaélés jellegűt ettől még elkövethet).

Ugyanezt erősíti a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának 6.Kbf.19/2017/6. számú ítélete. Az akkor már felülbírálat tárgyát képező cselekmény kapcsán az ítélet azt rögzíti, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztálya a vádlottat eredetileg a Btk. 423. § (1) bekezdésébe ütköző információs rendszer megsértésének vétségével vádolta. Az első fokon eljáró törvényszék katonai tanácsa azonban – az ítélet szerint – helytállóan állapította meg azt, hogy a vádlott cselekménye a vádtól eltérően a Btk. 305. § c) pontjába ütköző hivatali visszaélésként minősülhet.

„A hivatali visszaélést az a hivatalos személy követi el, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, vagy jogtalan előnyt szerezzen a) hivatali kötelességét megszegi; b) hivatali hatáskörét túllépi vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaél. Nem kétséges, hogy a vádlott a tényállásban kifejtett magatartásaival megszegte a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 90. § (1) bekezdésében írt rendelkezést. Azonban a vádlotti elkövetési magatartás helyesen mégis a Btk. 305. § c) pont szerinti cselekményt valósította meg (és nem a Btk. 423. § szerintit).

A vádlottnak ugyanis felhatalmazása volt arra, tehát jogszerűen használhatta a történeti tényállásban említett rendőrségi informatikai rendszereket, azonban ezen jogosultságát nem a rendeltetésének megfelelően, tehát a konkrét munkájához kapcsolódó bűnüldözési érdekből gyakorolta, hanem azzal ellentétesen, magáncélból, a kölcsön adott pénz visszaszerzése, az ahhoz szükséges információ beszerzése érdekében fejtette ki.

A vádlott a jogtalan előny szerzése érdekében tehát hivatali helyzetével visszaélt, ahogy ezt az elsőfokú katonai tanács ítélete kifejtette. Megállapítható ugyanakkor, hogy a vádlott ugyanazon elhatározástól indíttatva, ugyanazon személy tekintetében rövid időközönként nagy számban töltött le jogellenesen adatokat.” Ezért a másodfokú katonai tanács az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a vádlott cselekményét a Btk. 305. § c) pontjába ütköző folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés bűntettének minősítette, mivel a folytatólagosság törvényi előfeltételei fennállnak.

Egy másik ügyben a Győri Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság járt el, és a Bf.II.83/2020/7. számú ítéletében részletesen foglalkozott annak a kérdéskörével, hogy mikor kerülhet bűnhalmazatba a csalás és az információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette, noha kézenfekvő lehetne akár a speciálisabb bűncselekmény, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megállapítása is.

A vádlott és a terhelt cselekménye az volt, hogy a vádbeli időszakban felhasználói fiókok feltörését követően jogosulatlanul felhasználói fiókokba léptek be, illetve felhasználói regisztrációkat hajtottak végre és fiktív hirdetésekkel a sértetteknek kárt okoztak, ami törvényesen a Btk. 375.§ (1) bekezdésébe ütköző információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntetteként minősülne. E bűncselekmény azonban szükségszerű eszközcselekménye a Btk. 423.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette, ennélfogva bűnhalmazatot nem képezhetnek.

Az ügyben azonban nem az történt, hogy a „vádlott és társa megszerezték az idegen személyek internetes hozzáféréshez szükséges adatait, kódjait, amelyekkel az információs rendszert manipulálva okoztak nekik vagyoni károsodást, hanem a hirdetésekre jelentkező, más természetes személyeket tévesztettek meg közvetlen kontaktusban. A kár is a vevőjelölteknél állt be, nem az adattulajdonosoknál. Az információs rendszer felhasználása csupán a tényleges elkövetési magatartást megelőző, azt elősegítő módszer volt a későbbi lebukás veszélyének csökkentése érdekében.”

A fentiekkel ellentétben Happy Enddel végződött a Szekszárdi Járásbíróság előtt 15.Bpk.520/2021/2 számon futó ügy. A történeti tényállás úgy alakult, hogy a vádlott egyik rokona a vádlott akkori párjának, a későbbi sértett számára egy mobiltelefont adott át használatra. A pár között később megromlott a viszony, ezért a telefont a sértett visszaadta, ami végül a vádlotthoz került.

A vádlott a SIM-kártya hívószámának felhasználásával belépett a sértett Facebook-profiljára, valamint az iCloud alkalmazásába. A vádlott a Facebook jelszót megváltoztatta, majd a telefonban lévő személyes, egy másik férfival folytatott magánjellegű beszélgetésből kimásolt üzeneteket a vádlott új Facebook profiljának üzenőfalára új bejegyzésként tette ki, úgy, hogy azok az összes ismerős számára láthatóvá váltak, valamint ezeket elküldte a sértett ismerőseinek is.

A vádlott, a bíróság szerint, a fenti cselekményével megvalósította a Btk. 423. § (1) bekezdésébe ütköző, aszerint minősülő és büntetendő információs rendszer vagy adat megsértésének vétségét, a váratlan fordulat azonban ezután következik. A vádlott ugyanis 1-2 nap elteltével a tettét megbánta, ezért elküldte az új jelszót a sértettnek, aki törölte a vádlott összes bejegyzését, és új fiókokat hozott létre. A sértett pedig még az eljárás ideje alatt kibékült a vádlottal, és azóta is együtt élnek a vádlott házában. Mindez nem akadályozta meg természetesen a bíróságot abban, hogy szankciót alkalmazzon a vádlottal szemben: egy év időtartamra próbára bocsátotta.

Hasonlóan megmosolyogtató annak a tehergépkocsi vezetőnek az esete, akit  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság járőrei jelentettek fel, és az ügyet a Szekszárdi Járásbíróság 15.Bpk.392/2021/3 számon tárgyalta. A periratok szerint a 2021-ben mindössze havi nettó 200.000 forintot kereső vádlott alighanem az egyik legrosszabbul kereső kamionsofőr lehetett Magyarországon, tekintve, hogy ezt a jövedelmet is csak úgy tudta elérni, hogy a menetíró készülékét manipulálta.

Az eset így kapcsolódik a témához, mivel a történeti tényállás arról szól, hogy a MAN típusú tehergépkocsi vezetőfülkéjének bal oldali ajtajába egy kapcsolót, a menetíró készülék érzékelőjébe és a jármű vezetőfülkéjébe egy-egy panelt szereltetett, amelyek segítségével a tehergépkocsiba szerelt menetíró-készüléket ekként folyamatosan használva manipulálni tudta. A bíróság szerint a vádlott a fenti cselekményével megvalósította a Btk. 423. § (2) bekezdés a) pontjába ütköző, aszerint minősülő és büntetendő információs rendszer megsértésének bűntettét.

A bejegyzést a Szekszárdi Járásbíróság 15.Bpk.362/2021/3 számú ítéletével zárnám. A történeti tényállás az volt, hogy az egyik vádlott a Sió Pláza emeleti női mosdójának egyik fülkéjében, a sértett tulajdonát képező 180.000 forint értékű iPhone 11 típusú mobiltelefonját a hozzá tartozó tokkal együtt jogtalanul elvette. Magyarul: ellopta. Ezt követően a vádlott Tamásiba utazott, ahol bement egy számítástechnikai kereskedésbe, a jogtalanul elvett mobiltelefon értékesítése céljából.

Az eladóként dolgozó másik vádlottnak azzal adta át a képernyőzárral ellátott mobiltelefont, hogy azt 30.000 forintért vette ismeretlen személytől. A boltos kérte tőle, hogy a telefonon lévő kódot oldja fel, azonban a vádlott arra hivatkozva, hogy azt elfelejtette, ezt nem tudta végrehajtani. Ezt követően a boltos a telefon későbbi értékesítése végett, a képernyőzár feloldása és a telefonban tárolt adatokat törlése érdekében, a telefont a számítógépére csatlakoztatta.

A benne lévő adatokat látva az boltos a vádlottal közölte, hogy a telefon lopásból származik, azonban ennek ellenére ő arra igényt tart. A boltos külön program használata nélkül a telefont gyári állapotba helyezte vissza, így az abban lévő adatok törlődtek. Végül a vádlottak 50.000 forint vételárban egyeztek meg. Ezt követően a boltos a mobiltelefont 175.000 forintért az interneten keresztül eladásra kínálta, azt pedig valaki később meg is vásárolta. A bíróság szerint a boltos a fenti cselekményével megvalósította a Btk. 423. § (1) bekezdésébe ütköző, de a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő és büntetendő információs rendszer megsértésének bűntettét.

A kiinduló kérdésre visszatérve, miszerint a hekkereket vajon lecsukják-e, a válaszom az, hogy az anonimizált határozatok alapján ezt nem igazán lehet kijelenteni, merthogy furcsa módon ilyen ítéletek nagyon ritkán, illetve nem születnek. Ennek okait egyszer érdemes lehetne megvizsgálni. A jelen gondolatmenet természetesen nem tekinthető jogi tanácsadásnak, a konkrét történeti tényállásokra tekintettel egy bíróság a fenti ítéletekben (amelyek csak az eredeti forrásukban értelmezhetők teljeskörűen) foglaltaktól eltérően is dönthet, illetve a fenti esetekben megjelölt jogszabályhelyek is megváltozhatnak.

Érdekes lehet még